Falundafa.org
Saturs Vingrojumu kustību mehānika un principi 

Pielikums I. Prasības Faluņ Dafa konsultāciju punktiem
Pielikums II. Noteikumi, kas jāievēro Faluņ Dafa skolniekiem, izplatot Dafa un mācot vingrojumus.
Pielikums III. Normatīvi Faluņ Dafa konsultantiem.
Pielikums IV. Noteikumi Faluņ Dafa praktizētājiem.

 
PIELIKUMS I
Prasības Faluņ Dafa konsultāciju punktiem
 

I. Visi Faluņ Dafa konsultāciju punkti ir sabiedriskas organizācijas īstenai pilnveidošanās praksei, tie paredzēti, lai organizētu un sniegtu palīdzību pilnveidošanās darbībā, tie nav saistīti ar saimniecisku uzņēmējdarbību un to vadībā netiek pielietotas administratīvās organizācijas metodes. Punktiem aizliegts pieņemt naudu un mantas kā atlīdzību par savu darbību, kā arī tie nevar nodarboties ar ārstēšanu. Tie īsteno “irdenu” pārvaldi.

II. Visiem Faluņ Dafa galveno konsultāciju punktu vadītājiem un darbiniekiem jābūt cilvēkiem, kuri patiesi pilnveidojas, praktizējot tikai Faluņ Dafa.

III. Izplatot Faluņ Dafa, jāvadās pēc Dafa būtības un tā iekšējās nozīmes. Dafa saturā nedrīkst pievienot neko no citu skolu prakses metodēm, ne arī savu personisko viedokli, pretējā gadījumā praktizētāji tiks maldināti.

IV. Visiem galvenajiem konsultāciju punktiem jāievēro savas valsts likumi un kārtība, nedrīkst iejaukties politikā. Praktizētāju Sjiņsjin paaugstināšana ir pilnveidošanās prakses būtība.

V. Visiem konsultāciju punktiem pēc iespējas jākontaktējas savā starpā un jādalās pieredzē, lai veicinātu visaptverošu Dafa praktizētāju paaugstināšanos. Nedrīkst atstāt bez ievērības nevienu apdzīvotu vietu. Sniegt glābiņu cilvēcei nozīmē darīt to, nešķirojot cilvēkus pēc viņu dzīves vietas vai izcelsmes. Vienmēr un visur jādemonstrē īstena praktizētāja Sjiņsjin. Visi, kas praktizē Dafa, ir vienas prakses skolnieki.

VI. Nepieciešams apņēmīgi pretoties jebkādai ietekmei, kas vērsta uz Dafa iekšējās būtības graušanu. Nevienam skolniekam nav atļauts pasludināt par Faluņ Dafa saturu to, ko viņš savā zemajā līmenī redz, dzird vai apjauš, un pēc tam veikt tā saukto “Likuma mācības sludināšanu”. Pat runāt par labdarību nav atļauts, jo tas nav Likums, bet tikai vārdi, kas rosina laicīgos cilvēkus uz labo. Tie nesatur spēku, ar kādu Likums glābj cilvēkus. Jebkura paša pieredzes izmantošana, mācot Likumu, ir uzskatāma par nopietnu Likuma graušanu. Citējot mani, jums jāpiebilst: “Skolotājs Li Hundži sacījis...” utt.

VII. Dafa skolniekiem ir aizliegts jaukt savu praksi ar jebkādu citu pilnveidošanās praksi (tie, kas novirzījušies no pareizā ceļa, vienmēr ir cilvēki, kas to nav ievērojuši). Katrs, kurš neņems vērā šo brīdinājumu, būs atbildīgs par jebkādām problēmām, kas atgadīsies. Nododiet tālāk visiem skolniekiem: izpildot mūsu vingrojumus, nedrīkst pieļaut pat domu no citām praksēm vai pielietot domu darbību, jo, faktiski, parādoties šādai domai, tu jau pats izlūdzies kaut ko no šīs citas prakses. Ja tava pilnveidošanās tiks sajaukta ar citām praksēm, Faluņ deformēsies un zaudēs savu efektivitāti.

VIII. Faluņ Dafa praktizētājiem līdz ar vingrojumu izpildi jāpilnveido Sjiņsjin. Tie, kas koncentrējas vienīgi uz vingrojumu kustībām un pavirši izturas pret Sjiņsjin pilnveidošanu, netiks uzskatīti par Faluņ Dafa skolniekiem. Tādējādi Dafa praktizētājiem par svarīgāko daļu viņu ikdienas pilnveidošanā jāuzskata Likuma (Fa) apgūšana un grāmatu lasīšana.

Li Hundži
1994.gada 20.aprīlis

 
 
Pielikums II.
Noteikumi, kas jāievēro Faluņ Dafa skolniekiem, izplatot Dafa un mācot vingrojumus
 

I. Izplatot Dafa, visiem Faluņ Dafa skolniekiem jāizmanto formulējums: “Skolotājs Li Hundži skaidro...” vai “Skolotājs Li Hundži saka...” Ir absolūti nepieļaujami savu paša gūto pieredzi, redzēto vai izprasto, kā arī no citām praksēm aizgūto, uzdot par Li Hundži Dafa. Pretējā gadījumā tas, kas tiks izplatīts, nebūs Faluņ Dafa un tiks uzskatīts par Faluņ Dafa graušanu.

II. Visi Faluņ Dafa skolnieki var izplatīt Dafa, rīkojot kolektīvas grāmatu lasīšanas, grupveida diskusijas vai izklāstot nodarbību vietās Skolotāja Li Hundži Likuma mācību. Nevienam nav atļauts uzstāties ar lekciju auditorijas priekšā, kā to esmu darījis es, mācot Fa. Neviens, izņemot mani, nevar mācīt Dafa, neviens nav spējīgs izprast manu domāšanu, ne arī manis mācītā Fa īsteno, dziļāko būtību.

III. Kad praktizētāji grupveida pārrunās, grāmatu lasīšanas nodarbībās vai praktisko nodarbību vietās runā par viņu pašu domām un Dafa izpratni, jābūt skaidram, ka tā ir tikai viņu pašu personiskā izpratne. Nav atļauts jaukt Dafa ar personisko izpratni, vēl jo vairāk, uzdot savu personisko izpratni par Skolotāja Li Hundži teikto.

IV. Izplatot Dafa un mācot vingrojumus, nevienam Faluņ Dafa skolniekam nav atļauts iekasēt par to naudu vai pieņemt dāvanas. Katrs, kurš pārkāpj šo noteikumu, turpmāk vairs nav Faluņ Dafa skolnieks.

V. Nekādā gadījumā Dafa skolniekiem nav atļauts izmantot vingrojumu apmācību, lai ārstētu pacientus un dziedētu slimības. Pretējā gadījumā tas ir tas pats, kas kaitēt Dafa.

Li Hundži
1994.gada 25.aprīlis

 
 
Pielikums III.
Normatīvi Faluņ Dafa konsultantiem
 

I. Konsultantiem saudzīgi jāizturas pret Faluņ Dafa, ar entuziasmu jāstrādā tā labā, jāvēlas brīvprātīgi kalpot citiem. Aktīvi jāorganizē praktizētājiem vingrojumu nodarbības.

II. Konsultantiem jāpilnveidojas tikai pēc Faluņ Dafa. Ja viņi mācās citas prakses vingrojumus, tie automātiski zaudē tiesības būt par Faluņ Dafa praktizētājiem un konsultantiem.

III.Nodarbībās konsultantiem jābūt stingri prasīgiem pret sevi, bet augstsirdīgiem pret citiem. Viņiem jāievēro savs Sjiņsjin, jābūt izpalīdzīgiem un draudzīgiem.

IV. Konsultantiem no visas sirds jāiesaistās Dafa izplatīšanā un vingrojumu apmācībā. Viņiem aktīvi jāsadarbojas un jāatbalsta visu galveno konsultāciju punktu darbs.

V. Konsultantiem brīvprātīgi jāmāca citiem vingrojumi. Aizliegts vākt maksājumus vai pieņemt dāvanas. Praktizētājs netiecas pēc slavas vai peļņas, bet gan pēc īstenām vērtībām un tikuma (De).

Li Hundži

 
 
Pielikums IV
Noteikumi Faluņ Dafa praktizētājiem
 

I. Faluņ Dafa ir Budas sistēmas pilnveidošanās ceļš. Nevienam nav atļauts, piesedzoties ar pilnveidošanos pēc Faluņ Dafa, izplatīt jebkuras reliģijas.

II. Visiem Faluņ Dafa praktizētājiem stingri jāievēro tās valsts likumi, kurā viņi dzīvo. Uzvedība, kas pārkāpj valsts politiku vai tās likumdošanu, ir tieši pretēja Faluņ Dafa īstenajām vērtībām un tikumam. Katrs pats ir atbildīgs par šādiem pārkāpumiem un visām to izraisītajām sekām.

III. Visiem Faluņ Dafa praktizētājiem aktīvi jāatbalsta saliedētība pilnveidošanās aprindās, aktīvi jāpiedalās cilvēces tradicionālās kultūras attīstībā.

IV. Visiem Faluņ Dafa skolniekiem, gan konsultantiem, gan praktizētājiem, aizliegts ārstēt slimniekus bez īpašas Faluņ Dafa dibinātāja un Skolotāja atļaujas vai bez atbilstošu varas iestāžu piekrišanas. Turklāt nevienam nav atļauts pēc paša ieskatiem pieņemt naudu vai dāvanas par slimību izdziedināšanu.

V. Faluņ Dafa skolniekiem Sjiņsjin pilnveidošana jāuzskata par prakses būtību. Ir absolūti nepieļaujami iejaukties valsts politiskajos notikumos, turklāt ir aizliegts iesaistīties jebkāda veida politiskās diskusijās un aktivitātēs. Tie, kas neievēro šo noteikumu, turpmāk vairs nav Faluņ Dafa skolnieki. Katram pašam jāatbild par savas rīcības sekām. Praktizētāju būtiskākie centieni vērsti uz uzcītīgu virzību uz priekšu un uz pēc iespējas ātrāku Pilnības sasniegšanu.

Li Hundži

 

Saturs Vingrojumu kustību mehānika un principi